icon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

รายละเอียด

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและงบประมาณประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาสารบรรณ งานงบปรมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.