กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

รายละเอียด

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและงบประมาณประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาสารบรรณ งานงบปรมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.