กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชฯ

Details

มีหน้าที่

1. ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร

    ในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.