กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

Details

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืช

2. ให้บริการวิชาการในพื้นที่รับผิบชอบให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.