icon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียด

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืช

2. ให้บริการวิชาการในพื้นที่รับผิบชอบให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.