กลุ่มควบคุ่มตามพระราชบัญญัติ

Details

มีหน้าที่

รับผิดชอบควบคุมกำกับตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตราย ปุ๋ยและพันธุ์พืช ในพื้นที่รับผิดชอบ

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.