icon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มควบคุ่มตามพระราชบัญญัติ

รายละเอียด

มีหน้าที่

รับผิดชอบควบคุมกำกับตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตราย ปุ๋ยและพันธุ์พืช ในพื้นที่รับผิดชอบ

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.