พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายฯ จากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ซึ่งปฏิบัติราชการในพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ณ ห้องประฃุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และเยี่ยมชมโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่  (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรโดยพร้อมพรียงกัน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปลูกป่า

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตามุม อ.เมือง จ.สุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

อบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย” ณ ห้องประชุมข้าวหอม 2 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด แก่เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างฉีดพ่น ผู้จำหน่าย และเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้วัตถุอันตราย โดย นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 88 ราย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมพี่สอนน้อง

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง หลักสูตร มาตรการการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพรีฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ วิทยากรโดย นายสุริยา สุทธเสน เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ระวังไรแดงป่วนไร่มันสำปะหลัง !!!

           อากาศแห้งแล้งในช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวังการระบาดของไรแดง สามารถพบได้ในระยะที่มันสำปะหลังมีอายุประมาณ 3 เดือน ไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบเหลืองซีดเป็นจุดประขาว ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างหัวของมันสำปะหลัง ไรแดงที่พบทำลายมันสำปะหลัง มี 3 ชนิด คือ ไรแดงหม่อน ไรแดงมันสำปะหลัง และไรแมงมุมคันซาวา สำหรับไรแดงหม่อนจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบแก่และใบเพสลาด หากระบาดรุนแรง ตัวไรจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน โดยสร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น เมื่อไรเริ่มลงทำลายต้นมันสำปะหลังจะสังเกตเห็นรอยทำลายเป็นจุดประด่างเหลืองบนผิวด้านบนใบ หากไรเข้าทำลายรุนแรง จะทำให้ใบไหม้ ตรงกลางใบขาดพรุน ใบลู่ลง และเหี่ยวแห้ง กรณีไรแดงหม่อนลงทําลายในต้นมันสําปะหลังที่มีอายุ 1-3 เดือน อาจทําให้ใบร่วง ยอดแห้ง และตายได้
.      ส่วนไรแดงมันสำปะหลังจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบ ไม่สร้างเส้นใย ทำให้ใบเป็นจุดประสีขาวซีด พบระบาดได้ตลอดปี สำหรับไรแมงมุมคันซาวา จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ สร้างเส้นใยปกคลุมผิวใบบริเวณที่ไรอาศัยอยู่ พบระบาดเป็นครั้งคราวแต่การระบาดจะรุนแรงมาก ทำให้ใบไหม้ ใบขาดเป็นรูบริเวณใกล้เส้นกลางใบ ส่งผลทำให้ใบมันสำปะหลังไหม้ทั้งแปลง ใบร่วง และแห้งตาย
          เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ถ้าพบระบาดของไรแดง ให้เกษตรกรเก็บใบมันสําปะหลังและส่วนที่ถูกทำลายนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก สำหรับในพื้นที่ที่มีการระบาดของไรแดงอย่างรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด ได้แก่ สารไพริดาเบน 20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารสไปโรมีซิเฟน 24% เอสซี อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยควรพ่นสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการต้านทานสารป้องกันกำจัดไร และไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง

.#ภาพไร:สุเทพ สหายา

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

มาตรการการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ (Fall army worm)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น