หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช งานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP และอินทรีย์ตามมาตรฐาน ISO/EC 17065

14/6/2567

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

14 /6/2567

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

13/6/2567

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12/6/2567 admin .yst

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

7/6/2567 admin .yst

ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

7/6/2567 admin .yst

ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

7/6/2567 admin .yst

ร่วมการแปรอักษรและจุดเทียนชัยถวายพระพรในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

6/6/2567 admin .yst

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567

3/6/2567

เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดยโสธร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียงตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

14/5/256 admin .yst

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

9/4/256 admin .yst

เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5/4/2567 admin .yst

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล “การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

2/4/2567 admin .yst

ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ

1/4/2567 admin .yst

ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดยโสธร

27/3/2567 admin .yst

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสาณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

27/3/2567 admin .yst

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพชย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีี(พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนทีี่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร ครั้งที่ 6

27/3/2567 admin .yst

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 ณ ศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7/3/67 admin .yst

ร่วมงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ แปลงโคก หนอง นา บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3

7/3/2567

เนื้อหาอื่น

  1. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “การส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุน”
  2. ร่วมจัดงานและปฏิบัติงานออกหน่อยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  3. ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  4. ศวพ.ยโสธร ร่วมต้อนรับดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  5. ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” และร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 9
  6. ปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบกิจการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
  7. ร่วมออกปฏิบัติการงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.) กิจกรรม เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 8
  8. ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566
  9. ร่วมจัดงานและปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

_______หนังสือ/คู่มือเผยแพร่_______

________สาระน่ารู้ กรมวิชาการเกษตร________