หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

ร่วมประชุมแถลงผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

14/09/65 admin.yst

เนื้อหาอื่น

  1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2565 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จำนวน 30 ราย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  2. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
  3. มอบชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี จำนวน 1,100 ก้อน แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามโครงการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  4. จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  5. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดยโสธร
  6. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “มหกรรมกัญชา 360  องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร”
  7. พิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตร “สารวัตรเกษตรมิติใหม่” ให้ความรู้ คู่เครือข่าย สร้างความเชื่อมั่นเกษตรกร เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร พร้อมทั้งการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ 9 จังหวัด
  8. ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
  9. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
  10. ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำกิจกรรมแปลงต้นแบบและแปลงขยายผลอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยโสธรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

_______หนังสือ/คู่มือเผยแพร่_______

________สาระน่ารู้ กรมวิชาการเกษตร________