งานตรวจรับรอง GAP/อินทรีย์

กฎระเบียบฯ/วิธีการฯ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1.  วิธีการขอการรับรอง
 2.  คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ พรบ.สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
 3.  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 4. ทะเบียนแม่บทเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

คู่มือฯ/เอกสารฯ/งานวิจัยฯ

 1.  คู่มือคุณภาพ Quality Manual
 2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM)
 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (RE)
 4. Standards Operating Procedure (SOP)
 5.  ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง (WI)
 6. เอกสารสนับสนุน (SD)
 7.  แบบฟอร์ม (F)
 8. ข้อมูลสารตกค้างเชื้อปนเปื้อน
 9. ค้นหาแหล่งผลิต GAP
 10. ค้นหาสถานะการรับรอง GAP
 11. ข้อมูลพืช
 12. ค้นหารหัส QR Code