ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ บรรเทือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทัศนีย์ มาดาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวิมลสิริ โกษาผล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววัลลภา คงสินธ์ พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวณัฏฐ์พิมนต์ ไพรบึงพนักงานประจำสำนักงาน
นายพิทักษ์ชัย ทรายแก้ว
พนักงานประจำสำนักงาน
นายพล วงษาเหวก
พนักงานประจำสำนักงาน

นายธนโชค ชูรัตน์
พนักงานประจำห้องทดลอง