ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ บรรเทือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชนะศักดิ์ อาษาขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ มาดาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววัลลภา คงสินธ์ พนักงานประจำสำนักงาน
นายพล วงษาเหวก
พนักงานประจำสำนักงาน
นางวิมลสิริ โกษาผล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปิยดา นวลฉวี
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสุพิณ เล่อขะย้อน พนักงานประจำสำนักงาน