ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายอภิชาติ เมืองซอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร มอบหมายให้ นายนพดล กำยาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ โดยบรรยายเรื่อง “อันตรายจากการใช้วัตถุอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเกิดโรคภาคเกษตร และลดความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร