กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

Details

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและงบประมาณประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาสารบรรณ งานงบปรมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.