กลุ่มวิชาการ

Details

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถาพพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.