มอบชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพักตร์ทิพา เดชพละ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี จำนวน 1,100 ก้อน แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามโครงการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร