ร่วมงานโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธรสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล สินค้าเกษตรมูลค่าสูง “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง” วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอภิชาต เมืองซอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ซึ่งเป็นโมเดลที่ชนะเลิศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ทำการคัดเลือกจากเกษตรกร 9 จังหวัด โดยใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โมเดลที่ชนะเลิศคือ “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง”ของคุณศุภชัย มิ่งขวัญ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีมูลค่าการผลิตกว่า 3.8 ล้านบาท/ไร่/ปี เป็นการจัดการโดยใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” โดยทำการเกษตรแบบรวมกลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองและที่สำคัญได้ให้สมาชิกได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากการผลิตแบบพอเพียงมาทำการผลิตเชิงพาณิชย์ จากอาชีพรองมาเป็นอาชีพหลัก เข้าถึงและยอมรับนวัตกรรมใหม่ โดยการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อให้สามารถส่งตลาดได้ตลอดปีและมีความปลอดภัย เช่น การปลูกพืชตระกูลสลัด รวมทั้งผักอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมจากท้องตลาดด้วย

Read more

ร่วมต้อนรับ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายอภิชาต เมืองซอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร พร้อมกับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบนโยบายและตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ในการปฏิบัติราชการตามแนวทาง Balance Doa Together และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

Read more

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับ กิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่“เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2567

Read more

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สวร่วมกับกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more