Details

รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2)

รายเก่า(เดิม) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563

รายเก่า(เพิ่มเติม) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563

รายใหม่(เดิม) วันที่ 12-13 สิงหาคม 2563

รายใหม่(เพิ่มเติม) วันที่ 12-13 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด
(ต่อท้าย ) หมายเหตุ ให้จำรหัสประจำตัวผู้เข้าอบรมด้วยเพื่อความสะดวกในการลงชื่อเข้าอบรม และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกคนเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.