แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 1774
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 1237
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 1443
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4) และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 15509
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งลูกมือช่าง (สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 268
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวพ.๔) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 322
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.4) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 2533
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 479
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.5) มาชึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4) เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 1486
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.4) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 4197
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.