Display # 
Title Author Hits
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัการธาตุอาหารพืชในการผลิตพืชปลอดภัย" Written by กิตติภัทร บุคจำปา 2
เอกสารวิชาการคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล Written by กิตติภัทร บุคจำปา 3
คู่มือการผลิตทุเรียนคาร์บอนต่ำ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 4
โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 44
โครงการเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่ 7 สภาพภูมินิเวศน์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 67
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 56
การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 862
องค์ความรู้การปลูกข้าวโพดฟักสดหลังนาและการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 976
การจัดการความรู้ การใช้ Bs เพื่อการผลิตพืช Written by กิตติภัทร บุคจำปา 6096
แผ่นพับ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1555
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.