แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัการธาตุอาหารพืชในการผลิตพืชปลอดภัย" เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 21
เอกสารวิชาการคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 19
คู่มือการผลิตทุเรียนคาร์บอนต่ำ เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 19
โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 57
โครงการเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่ 7 สภาพภูมินิเวศน์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 78
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 66
การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขียนโดย รณรงค์ รุ่งเรือง 876
องค์ความรู้การปลูกข้าวโพดฟักสดหลังนาและการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 992
การจัดการความรู้ การใช้ Bs เพื่อการผลิตพืช เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 6145
แผ่นพับ เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา 1589
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.