Display # 
Title Author Hits
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by กิตติภัทร บุคจำปา 627
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 160 ตัน Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1711
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 1225
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตหัวเชื้อและผลิตขยายชีวภัณฑ์ Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 893
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by Super User 1272
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 1238
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ Written by Super User 1480
ประกาศเยแพร่แผนการจัดซื้อ Written by Super User 1762
เอกสารราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ Written by Super User 1432
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.