Display # 
Title Author Hits
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สวพ.4) Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 528
รายชื่อผู้สม้ครเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ต.นักวิทยาศาสตร์ Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 509
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by กิตติภัทร บุคจำปา 4994
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4) Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 775
รายชื่อผู้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.๔) Written by กิตติภัทร บุคจำปา 708
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4) Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 619
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(สวพ.4) Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1050
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.๔) Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1024
รายชื่อผู้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1068
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง Written by รณรงค์ รุ่งเรือง 1143
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.