icon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มวิชาการ

รายละเอียด

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถาพพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.