กลุ่มจัดการพื้นที่

Details

มีหน้าที่

1. จัดทำแนวทางและรูปแบบการจัดการพื้นที่ การวางผังงาน ระบบการใช้น้ำและระบบการระบายน้ำที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ และชนิดพืช

    ในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ที่ตั้งในภูมิภาคและในโครงการพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

    และมีความคุ้มค่า

2. ให้บริการการจัดการพื้นที่ และให้คำปรึกษาแนะนำ ให้แก้หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และในโครงการพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.