สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เสริมศักยภาพสารวัตรเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 16-17 มกราคม 2567

Details

S  145833993 0

      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4) ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ปุ๋ย ยาง และพันธุ์พืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 พร้อมด้วย นายอิทธิพล บ้งพรม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.4 รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สวพ.4 ประกอบด้วย นายสมชาย เชื้อจีน ผอ.ศพก.ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผอ.ศวพ.มหาสารคาม นายประสิทธิ์ ไชยวัตร ผอ.ศวพ.ร้อยเอ็ด นางรัตติยา พวงแก้ว ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผอ.ศวพ.นครราชสีมา นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผอ.ศวพ.อำนาจเจริญ นางพรศุรีย์ อิสรางกูล ณ อยุธยา นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ นายอภิชาติ เมืองซอง ผอ.ศวพ.ยโสธร นางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กพป. สวพ.4 พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฯ สวพ.4 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สวพ.4 จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการสารวัตรเกษตร ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสืบสวน สอบสวน การหาข่าวและการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดีทางออนไลน์ และการจัดทำแผนที่ทางภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สารวัตรกองกำกับการ2) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายณรงค์กรณ์ คำผาย หัวหน้าสวนป่าช่องเม็ก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี) ร่วมเป็นวิทยากร

     การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผอ.สวพ.4 มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรในพื้นที่ สวพ.4 ได้นำความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้จากการเสริมศักยภาพด้านการป้องปรามการกระทำผิดตามกฎหมายที่มาในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรของหน่วยงาน สวพ.4 ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสารวัตรเกษตรในพื้นที่เป็นอย่างดี

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.