เอกสาร KM เล่ม59

Details

 

1. กระบวนการเสริมสร้างการยอมรับเทคโนโลยี แบบมีส่วนร่วม "Download"
2.

การจัดการดินและปุ๋ยในการผลิตมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

"Download"
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.