โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

Details

- ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมแบบบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม "Download"

- ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมแบบบูรณาการ จังหวัดยโสธร "Download"

- ผลการดำเนินงานโครงการ “ต้นแบบชาวนา คำครตาโมเดล เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” "Download"

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.