งานตลาดนัดปัจจัยการผลิต

Details

1 resize

      สวพ.4 จัดงานตลาดนัด ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โดยประสานความร่วมมือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว ธกส และสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร ได้เลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด บ.ก่อ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

1 resize 2 resize
2-1 resize 3 resize
4 resize 5 resize
6 resize 7 resize
8 resize 9 resize
10 resize 11 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.