เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ข้าวโพ้ดเลี้ยงสัตว์สภาพนา

รายละเอียด

1

     สวพ.4 โดยกลุ่มวิชาการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการปรับเปลี่ยนชนิดพืชปลูก ให้เหมาะสมกับสภาพนา (Zoning By Agri map) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพ้ดเลี้ยงสัตว์ อ.เดชอุดม อ.นาเยีย อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ จำนวน 160 คน ณ. ห้องประชุม อบต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ โดยมี นายบุญชู  สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 แทน ผอ.สวพ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.