เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

S  4423744

                วันที่ 31 มีนาคม 2564  นายปัญญา  พุกสุ่น  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยมีคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  และ เจ้าหน้าที่จาก ศวพ.ร้อยเอ็ด  ศวพ.ยโสธร และ ศพก.ภูสิงห์ เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์

S  4423736  S  4423738 
 S  4423739  S  4423741
 S  4423738  718213
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.