โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

รายละเอียด

866774

                 นายปัญญา​ พุ​ก​สุ​่​น​ ผู้อำนวยการสำนัก​วิ​จัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้งภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การผลิตขยายและนำไปใช้ประโยชน์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์และขยายชีวภัณฑ์อย่างง่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถผลิตและถ่ายทอดต่อให้กับเครือข่ายเกษตรกรและใช้เองในชุมชนได้อย่างยั่งยืน การฝึกอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศพก.ย่อย อ.บุณฑริก ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก ศพก.ม่วงสามสิบ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ และศพก.เครือข่ายบ้านโนนสวรรค์ ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย

timeline 20211117 111812  866775 
 866777  866778
 866779  866780
 866782  867219

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.