โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

รายละเอียด

869768

               นายปัญญา​ พุ​ก​สุ​่​น​ ผู้อำนวยการสำนัก​วิ​จัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้งภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การผลิต​และ​ขยาย​หัวเชื้อ​ Bs-DOA24” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์และขยายชีวภัณฑ์อย่างง่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรให้สามารถผลิตและถ่ายทอดต่อให้กับเครือข่ายเกษตรกรและใช้เองในชุมชนได้อย่างยั่งยืน การฝึกอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ณ ศพก.ย่อย อ.บุณฑริก ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก และศพก.ม่วงสามสิบ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย

 

869769  869770 
 870540  870541
 870543  870544
 S  3547142  S  3547150
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.