การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

FontNews

       วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาการนำเสนองานวิจัยงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2568  และโครงการวิจัยต่อเนื่อง ปี 2567 ของนักวิจัยในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

1455217
1455218 1455220
1455221 1455222
1455223 1455224
1455225 1455226
1455227 1455228
1455229 1455230
1455231 1455232
1455233 1455234
1455235 1455236
1455237 1455238
1455239 1455240
1455241 1455242
1455219
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.