สวพ.4 จัดงานมุทิตาจิต เลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ

Details

1

สวพ.4 จัดงานมุทิตาจิต เลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ให้ดร.อุดม คำชา ผอ.สวพ.4 และคณะผู้เกษียณฯ ของ สวพ.4 ประจำปงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ สวพ.4

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.