เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ประชุม ข้าราชการ พนักงานในสังกัด

รายละเอียด

1

 

     นายจักรพรรคิ์  วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 เชิญประชุม ข้าราชการ พนักงานในสังกัด เพื่อประกาศเจตนารมย์กรมวิชาการเกษตรเพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และมอบนโยบายการทำงานสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร ณ ห้องประชุม สวพ.4 เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2560

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.