เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

รายละเอียด

ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

611101

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายบุญชู สายธนู ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุก จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)

546685  546687 
 611152  546688
 546689  546686
 546690  546691
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.