เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สารวัตรเกษตรเร่งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

68638

               วันที่  14-16 มกราคม 2563 นายบุญชู   สายธนู  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สืบเสาะหาข้อมูลการปลูกพืช ปัญหาอุปสรรค  รวมทั้งให้คำแนะนำ การเลือกซื้อ เลือกใช้ การตรวจสอบปัจจัยฯ เบื้องต้น  และร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service ) ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช) ที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ อำเภอดอนมดแดง อำเภอนาตาล และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องปุ๋ย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจดทะเบียน และการขอใบอนุญาตขาย  ทั้งนี้พื้นที่ 3 อำเภอ  เป็นพื้นที่ปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พริก ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผักชีใบเลื่อย  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 90 ราย

S  16384072 อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 0
อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 0 0 อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 1
อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 2 อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 3
อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 4 อ เปก 11-16 มค 64 ๒๑๐๑๑๘ 5
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.