ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พืชใช้น้ำน้อย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Details

FontNews

             วันที่ 29 เม.ย.2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.ประพิศ วองเทียม ได้มอบหมายให้กลุ่มวิชาการ จัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 1 ทั้งนี้ได้เน้นการพัฒนาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับน้ำชลประทานห้วยตึ๊กชู ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ บ้านโคกใหญ่ ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมงาน 200 ราย

521165 521167
521168 521169
521170 653196
653209 653222
653226 653231
653258 653267
653305 653309
653310

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.