ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร เขตที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

Details

FontNews

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร เขตที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านทางออนไลน์     ในระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 1,289 ราย ได้การรับรองแล้ว 421 ราย ไม่ผ่านการรับรอง 194 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ 674 ราย

42665 42666
42667 42668
42669 42670

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.