ร่วมประชุมการจัดทำรายงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 14

Details

FontNews

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำรายงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 14 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือหลักการ แนวทางการจัดทำรายงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 14

 S  4833360 S  4833359 
 S  4833361 S  4833362 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.