การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืชและแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

5421 0

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืชและแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีจำนวนแปลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 เข้าขอการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 837 แปลง และแปลงที่ขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 114 แปลง

5414 0

5412 0

5413 0

5415 0

5416 0

5417 0

5418 0

5419 0

5420 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.