โครงการประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

Details

1A7CEE74-EF5A-4D44-9F66-5D0D3AD3A509

        วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร อันได้แก่ เทคโนโลยีการให้นำ้ไม้ผลด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนผักอัจฉริยะ รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ การปลูกพืชทนแล้งใช้นำ้น้อย  เทคโนโลยีปุ๋ยหมักเติมอากาศ และเทคโนโลยีอื่นๆ ภายใต้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการฯนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเกษตรกร นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวม 72 คน

18AB02C4-A73E-45EA-8340-656DE7B9BB56

36F7CF1E-0838-407F-B96E-77E3BFBF454A

8D1A52FF-965B-4190-A099-20F30F8E1A8C

54E281C6-5490-476A-8FFE-3257562CCA3A

12C7B85C-3663-4BD0-8798-2F5782152967

A4759C8E-5265-4C29-90AA-3ABD40D053B6

D6F0DF9D-5C62-4C0E-B9E5-2657706124F1

F6856F8C-366E-48BE-A4D7-DDFFF80BA008

E7770F21-A9AE-4853-9434-37973937F05E

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.