การประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปี 2566

Details

1597511 0

      วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานในการการประเมินผลกระทบของงานวิจัย ววน. กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปี 2566 ร่วมกับผู้ประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล รศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และคณะ โดยมีนางให้พร กิตติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและวิชาการ ดร.กัลยกร โปร่งจันทึก นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร.อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นางโสภิตา สมคิด รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) และคณะนักวิจัย และตัวแทนผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ได้แก่ ตัวแทนบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี และเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1597512 0

1597522 0

1597525 0

1597526 0

1597527 0

1597528 0

1597529 0

1597530 001597531 0

1597532 0

1597533 0

1597534 0

1597535 0

1597536 0

1597537 0

1597538 0

1597539 0

1597540 0

1597541 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.